Friday, October 26, 2012

Gloom River

П. Пинкисевич, Угрюм-река П. Пинкисевич, Угрюм-река П. Пинкисевич, Угрюм-река П. Пинкисевич, Угрюм-река
П. Пинкисевич, Угрюм-река П. Пинкисевич, Угрюм-река П. Пинкисевич, Угрюм-река П. Пинкисевич, Угрюм-река П. Пинкисевич, Угрюм-река П. Пинкисевич, Угрюм-река П. Пинкисевич, Угрюм-река П. Пинкисевич, Угрюм-река П. Пинкисевич, Угрюм-река П. Пинкисевич, Угрюм-река П. Пинкисевич, Угрюм-река П. Пинкисевич, Угрюм-река

Vyacheslav Yakolevich Shishkov. Gloom River / Ugrium-Reka.
Illustrator P. Pinkisevich, 1982.

1 comment: