Monday, May 21, 2012

Rubaiyat of Omar Khayyam
Rubaiyat of Omar Khayyam.
Illustrator I. Stepanova, 2010.

0 comments:

Post a Comment